کلام آن است کلام الله باشد

نه کلامی پر از کبر و ریا باشد

                     بانو .فتحیتاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا .فتحی |

رسول یعنی....

ر.....راهنمای....س ......ستوده.....و.......وحی......ل.....لایزال پس رسول یعنی راهنمای ستوده وحی لایزال براستی محمد رسوالله راهنمای ستوده وحی خدای لایزال هستند.تاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا .فتحی |

امید یعنی


ا.....ارزو....م.....میکنی.....ی......یک.......د......دنیا ...پس امید یعنی ارزو میکنی یک دنیا براستی کسی که امید داشته باشه ارزوهایی زیادی دارد.تاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا .فتحی |

عبادت یعنی

ع.....عاشقی.....ب......بندگی.....ا......االله......د.....دانا.....ت....توانا...پس عبادت یعنی عاشقی بندگیِ الله دانا و توانا براستی عبادت واقعی آن است که عاشقانه الله ان دانای توانا را بندگی کرد.شتاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا .فتحی |

کاظم یعنی

ک.....کافران.....ا.....امام.......ظ......ظلم.....م......میکردند...پس کاظم یعنی کافران ظلم میکردند......براستی که امام موسی کاظم ع در زندان ظالمان مورد ظلم قرار میگرفتند.تاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا .فتحی |

شعور یعنی...ش.....شناخت....ع.....عمل.....و.....واضح.....ر.....روشن ....پس شعور یعنی شناخت عمل واضح و روشن براستی اگه عملمون واضح و روشن باشه بدل به علم میشهتاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا .فتحی |

رمضان یعنی.......ر......رسیده......م......ماه........ض......ضیافت.......ا......الهی........ن........نعمت....پس رمضان یعنی رسد ماه ضیافت الهی و نعمت براستی که ماه رمضان ماه ضیافت الهی و نعمت و برکت است.تاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا .فتحی |

شهید یعنی....ش...شیرین ترین.....ه....هدیه......ی.....یگانه......د.....دانا ( خدا)...پس شهید یهنی شیرینترین هدیه یگانه دانا براستی که خوشا  بحالشان که این هدیه الهی یکانه دانا خدای مهربان نصیبشان شدهتاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا .فتحی |

سحر.....س......ساعت.....ح......حریم.....ر......روز.... براستی سحر زمان مابین شب و روز یه جورایی میشه حریم روز و شبتاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا .فتحی |

 

 ربا یعنی

( ر ) ........ رزق وروزیکه ( ب ) .......به همراهش ( ا ) ....... آه و ناله براستی که ربا روزیی است که با آه و ناله همراه است

خدایا سایه شوم ربا را از سر همه بندگا ن خدا دور ساز. ای خدا به کرمت شکر .

 تاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا .فتحی |

محسن یعنی ........م.........میکند.......ح......حسن(خوبی)......س.......سیرتش....ن.....نیکو ...پس محسن یعنی میکند حسن (خوبی)سیرتش نیکو براستی که محسن لقب کسانی که کارهای خوب و نیک میکنند هستتاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا .فتحی |

فاطمه یعنی........ف........فخر........ا.........انسان.......ط .....طاهره.......م.........مومنان.......ه........هست پس فاطمه یعنی فخر انسان  طاهره مومنان هست براستی که فاطمه س اینگونه هستتاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا .فتحی |

نماز یعنی......ن......نیایش........م........مومن......ا.......است........ز........زمانش.......پس نماز یعنی نیایش مومن است زمانش براستی که  نماز همان راز و نیاز و نیایش با خدای مهربان است البته به وفت و زمانشتاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا .فتحی |

نوح یعنی........ن.........نگران...........و.........وقت.........ح.........حادثه ....پس نوح یعنی نگران وقت حادثه .. براستی که نوح نگران طوفان  بوده تا هر چه زودتر کشتی اش را بسازدتاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا .فتحی |

موسی یعنی.......م.........میگذارد.......و........وسط........س.......سبد.......ی.......یکی......پس موسی یعنی می گذارد وسط سبد یکی براستی که مادر موسی از ترس کشته شدنش  او را وسط سبدی گذاشت و به رود سپردتاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا .فتحی |

معنی شیما ..... ش ...... شبیه .....ی ...... یک ....م ..... مادر....ا......  است پس معنی شیما شبیه یک مادر است براستی که نام خواهر رضایی حضرت محمد ص شیما بود او مانند مادری دلسوز و مهربان از ان حضرت زمانی که مادرش حلیمه به سر کار می رفت از محمد ص مراقبت می کرد.تاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا .فتحی |

کف یعنی .......ک........کند........ف.......فریاد پس کف یعنی کند فریاد براستی که هر وقت کف می زنیم صدایش مانند فریادی به گوشمان می رسد
تاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا .فتحی |

گناه یعنی...  گ  .... گمراهی...... ن .....نادانی .... ا .... انسان.....  ه .....هست  پس گناه یعنی گمراهی و نادانی انسان هست .بس  راستی که گناه هر کسی که مرتکبش شود را گمراه و نادان می کند.

 تاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا .فتحی |

بانو یعنی......ب.......بهترین......ا.......انسانی .......ن.......نمونه........و........وفادار پس بانو یعنی بهترین انسانی نمونه و وفادار براستی بانو را لقب زنانی مثل فاطمه س می گذارند چون آن بزرگوار بانویی است نمونه و فادارتاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا .فتحی |

دشت یعنی....د....دهد.......ش.......شتاب......ت......تو را پس دشت یعنی دهد شتاب تو را براستی که آکر آدمی دردشتی فدم زند بخاطر صاف بودن سعی می کند شتاب بیشتری به راه رقتنش دهد و تند تر راه رود.تاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا .فتحی |

دیوانه یعنی                                                         .........د........دیاری را.......ی........یکباره ........و........ویران می کند.......ا.......التماسی دارد........ن.........نگاهش........ه.......همیشه.....پس دیوانه یعنی دیاری را یکباره ویران می کند و نگاهش التماسی دارد همیشه براستی که دیوانه بخاطر ناتوانی ذهنی هرچه را که سر راه خود می بیند ویران می کند و اگر به چشمان دیوانه ای خوب و دقیق بنگریم التماسی همیشه در نگاه آنها می بینیم.تاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا .فتحی |

شانه یعنی......ش......شبیه.........ا.........انگشتان.......ن........نشانه

........ه......هست پس شانه یعنی شبیه انگشتان نشانه هست براستی که شانه ها دندانه هایشان شبیه انگشتان دستمان استتاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا .فتحی |

زندان یعنی......ز.......زمانی را که.........ن.......نیاز دارد .........د.........در آنجا........ا........ادب شود ..........ن.......نادانی......پس زندان یعنی زمانی را که در آنجا نیاز دارد ادب شود نادانی براستی که کسانی که مرتکب کناهی می شوند به زندان می روند انقدر در آنجا می مانند تا از کرده هایشان درس عبرت گیرند و مودب شودتاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا .فتحی |

ورق یعنی......و........وسیله.........ر........راحت......ق.......قماربازان پس ورق یعنی وسیله راحت قماربازان براستی که قماربازان از ورق برای قمار استفاده می کنندتاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا .فتحی |

کبود یعنی ......ک......کسی که .........ب........بدنش......و........وقتیکه........د.......دردی دارد پس کبود یعنی کسی که در بدنش دردی دارد براستی که اگر قسمتی از بدن کبود شود دردنام می شود .تاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا .فتحی |

آش یعنی.......آ........آبکی .......ش.........شل پس آش یعنی آبکی و شل براستی که همه آشها آبکی و شل هستند .تاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا .فتحی |

شیعه یعنی......ش......شما .......ی.......یار.........ع........علی ع .......ه.......هستید پس شیعه یعنی شما یار علی ع هستید براستی که شیعیان عالم یار و یاور علی ع هستند.
تاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا .فتحی |

عرش یعنی ......ع......عظمت ........ر........رب العالمین است......ش.......شاکرش باشیم پس عرش یعنی عظمت رب العالمین است و شاکرش باشیم براستی که عرش اعلی عظمت رب العالمین است و باید شکرش را بجای آوریم.تاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا .فتحی |

رضا یعنی ........ر ...... روزی........ض ..... ضامن........ا ..... اهویی.... پس معنی رضا ان است که روزی ضامن اهویی براستی که امام رضا ع ضامن آهویی شد و از شکار ش جلوگیری نمودند تا بچه آهویش بی مادر نشود و لقب یا ضامن اهو مختص امام رضا ع شد.تاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا .فتحی |

محمد یعنی .....م.......مردی که.......ح.......حامل........م.......مدح.........د........دعاست..... پس معنی اسم محمد آن است که مردی که حامل مدح و دعا است براستی که

محمد حامل مدح و دعا است     

محمد حمد خوان از غم رها استتاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا .فتحی |
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد