کلام الله

کلام آن است کلام الله باشد

نه کلامی پر از کبر و ریا باشد

                     بانو .فتحی


|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
نویسنده : فرخ لقا .فتحی
تاریخ :
رمضان یعنی

رمضان یعنی.......ر......رسیده......م......ماه........ض......ضیافت.......ا......الهی........ن........نعمت....پس رمضان یعنی رسد ماه ضیافت الهی و نعمت براستی که ماه رمضان ماه ضیافت الهی و نعمت و برکت است.


|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
نویسنده : فرخ لقا .فتحی
تاریخ :
شهید یعنی

شهید یعنی....ش...شیرین ترین.....ه....هدیه......ی.....یگانه......د.....دانا ( خدا)...پس شهید یهنی شیرینترین هدیه یگانه دانا براستی که خوشا  بحالشان که این هدیه الهی یکانه دانا خدای مهربان نصیبشان شده


|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
نویسنده : فرخ لقا .فتحی
تاریخ :
سحر یعنی

سحر.....س......ساعت.....ح......حریم.....ر......روز.... براستی سحر زمان مابین شب و روز یه جورایی میشه حریم روز و شب


|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
نویسنده : فرخ لقا .فتحی
تاریخ :
با یعنی

 ربا یعنی

( ر ) ........ رزق وروزیکه ( ب ) .......به همراهش ( ا ) ....... آه و ناله براستی که ربا روزیی است که با آه و ناله همراه است

خدایا سایه شوم ربا را از سر همه بندگا ن خدا دور ساز. ای خدا به کرمت شکر .


|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
نویسنده : فرخ لقا .فتحی
تاریخ :
محسن یعنی

محسن یعنی ........م.........میکند.......ح......حسن(خوبی)......س.......سیرتش....ن.....نیکو ...پس محسن یعنی میکند حسن (خوبی)سیرتش نیکو براستی که محسن لقب کسانی که کارهای خوب و نیک میکنند هست


|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
نویسنده : فرخ لقا .فتحی
تاریخ :
فاطمه یعنی

فاطمه یعنی........ف........فخر........ا.........انسان.......ط .....طاهره.......م.........مومنان.......ه........هست پس فاطمه یعنی فخر انسان  طاهره مومنان است براستی که فاطمه س اینگونه هست


|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
نویسنده : فرخ لقا .فتحی
تاریخ :
نماز یعنی

نماز یعنی......ن......نیایش........م........مومن......ا.......است........ز........زمانش.......پس نماز یعنی نیایش مومن است زمانش براستی که  نماز همان راز و نیاز و نیایش با خدای مهربان است البته به وفت و زمانش


|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
نویسنده : فرخ لقا .فتحی
تاریخ :
نوح یعنی

نوح یعنی........ن.........نگران...........و.........وقت.........ح.........حادثه ....پس نوح یعنی نگران وقت حادثه .. براستی که نوح نگران طوفان  بوده تا هر چه زودتر کشتی اش را بسازد


|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
نویسنده : فرخ لقا .فتحی
تاریخ :
موسی یعنی

موسی یعنی.......م.........میگذارد.......و........وسط........س.......سبد.......ی.......یکی......پس موسی یعنی می گذارد وسط سبد یکی براستی که مادر موسی از ترس کشته شدنش  او را وسط سبدی گذاشت و به رود سپرد


|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
نویسنده : فرخ لقا .فتحی
تاریخ :
معنی شیما

معنی شیما ..... ش ...... شبیه .....ی ...... یک ....م ..... مادر....ا......  است پس معنی شیما شبیه یک مادر است براستی که نام خواهر رضایی حضرت محمد ص شیما بود او مانند مادری دلسوز و مهربان از ان حضرت زمانی که مادرش حلیمه به سر کار می رفت از محمد ص مراقبت می کرد.


|
امتیاز مطلب : 37
|
تعداد امتیازدهندگان : 14
|
مجموع امتیاز : 14
نویسنده : فرخ لقا .فتحی
تاریخ :
کف یعنی

کف یعنی .......ک........کند........ف.......فریاد پس کف یعنی کند فریاد براستی که هر وقت کف می زنیم صدایش مانند فریادی به گوشمان می رسد|
امتیاز مطلب : 16
|
تعداد امتیازدهندگان : 4
|
مجموع امتیاز : 4
نویسنده : فرخ لقا .فتحی
تاریخ :
گناه یعنی

گناه یعنی...  گ  .... گمراهی...... ن .....نادانی .... ا .... انسان.....  ه .....هست  پس گناه یعنی گمراهی و نادانی انسان هست .بس  راستی که گناه هر کسی که مرتکبش شود را گمراه و نادان می کند.

 


|
امتیاز مطلب : 20
|
تعداد امتیازدهندگان : 6
|
مجموع امتیاز : 6
نویسنده : فرخ لقا .فتحی
تاریخ :
بانو یعنی

بانو یعنی......ب.......بهترین......ا.......انسانی .......ن.......نمونه........و........وفادار پس بانو یعنی بهترین انسانی نمونه و وفادار براستی بانو را لقب زنانی مثل فاطمه س می گذارند چون آن بزرگوار بانویی است نمونه و فادار


|
امتیاز مطلب : 23
|
تعداد امتیازدهندگان : 8
|
مجموع امتیاز : 8
نویسنده : فرخ لقا .فتحی
تاریخ :
دشت یعنی

دشت یعنی....د....دهد.......ش.......شتاب......ت......تو را پس دشت یعنی دهد شتاب تو را براستی که آکر آدمی دردشتی فدم زند بخاطر صاف بودن سعی می کند شتاب بیشتری به راه رقتنش دهد و تند تر راه رود.


|
امتیاز مطلب : 33
|
تعداد امتیازدهندگان : 9
|
مجموع امتیاز : 9
نویسنده : فرخ لقا .فتحی
تاریخ :
دیوانه یعنی

دیوانه یعنی                                                         .........د........دیاری را.......ی........یکباره ........و........ویران می کند.......ا.......التماسی دارد........ن.........نگاهش........ه.......همیشه.....پس دیوانه یعنی دیاری را یکباره ویران می کند و نگاهش التماسی دارد همیشه براستی که دیوانه بخاطر ناتوانی ذهنی هرچه را که سر راه خود می بیند ویران می کند و اگر به چشمان دیوانه ای خوب و دقیق بنگریم التماسی همیشه در نگاه آنها می بینیم.


|
امتیاز مطلب : 12
|
تعداد امتیازدهندگان : 4
|
مجموع امتیاز : 4
نویسنده : فرخ لقا .فتحی
تاریخ :
شانه یعنی

شانه یعنی......ش......شبیه.........ا.........انگشتان.......ن........نشانه

........ه......هست پس شانه یعنی شبیه انگشتان نشانه هست براستی که شانه ها دندانه هایشان شبیه انگشتان دستمان است


|
امتیاز مطلب : 22
|
تعداد امتیازدهندگان : 7
|
مجموع امتیاز : 7
نویسنده : فرخ لقا .فتحی
تاریخ :
زندان یعنی

زندان یعنی......ز.......زمانی را که.........ن.......نیاز دارد .........د.........در آنجا........ا........ادب شود ..........ن.......نادانی......پس زندان یعنی زمانی را که در آنجا نیاز دارد ادب شود نادانی براستی که کسانی که مرتکب کناهی می شوند به زندان می روند انقدر در آنجا می مانند تا از کرده هایشان درس عبرت گیرند و مودب شود


|
امتیاز مطلب : 17
|
تعداد امتیازدهندگان : 7
|
مجموع امتیاز : 7
نویسنده : فرخ لقا .فتحی
تاریخ :
ورق یعنی

ورق یعنی......و........وسیله.........ر........راحت......ق.......قماربازان پس ورق یعنی وسیله راحت قماربازان براستی که قماربازان از ورق برای قمار استفاده می کنند


|
امتیاز مطلب : 19
|
تعداد امتیازدهندگان : 6
|
مجموع امتیاز : 6
نویسنده : فرخ لقا .فتحی
تاریخ :
کبود یعنی

کبود یعنی ......ک......کسی که .........ب........بدنش......و........وقتیکه........د.......دردی دارد پس کبود یعنی کسی که در بدنش دردی دارد براستی که اگر قسمتی از بدن کبود شود دردنام می شود .


|
امتیاز مطلب : 18
|
تعداد امتیازدهندگان : 8
|
مجموع امتیاز : 8
نویسنده : فرخ لقا .فتحی
تاریخ :
آش یعنی

آش یعنی.......آ........آبکی .......ش.........شل پس آش یعنی آبکی و شل براستی که همه آشها آبکی و شل هستند .


|
امتیاز مطلب : 14
|
تعداد امتیازدهندگان : 7
|
مجموع امتیاز : 7
نویسنده : فرخ لقا .فتحی
تاریخ :
شیعه یعنی

شیعه یعنی......ش......شما .......ی.......یار.........ع........علی ع .......ه.......هستید پس شیعه یعنی شما یار علی ع هستید براستی که شیعیان عالم یار و یاور علی ع هستند.|
امتیاز مطلب : 22
|
تعداد امتیازدهندگان : 9
|
مجموع امتیاز : 9
نویسنده : فرخ لقا .فتحی
تاریخ :
عرش یعنی

عرش یعنی ......ع......عظمت ........ر........رب العالمین است......ش.......شاکرش باشیم پس عرش یعنی عظمت رب العالمین است و شاکرش باشیم براستی که عرش اعلی عظمت رب العالمین است و باید شکرش را بجای آوریم.


|
امتیاز مطلب : 31
|
تعداد امتیازدهندگان : 9
|
مجموع امتیاز : 9
نویسنده : فرخ لقا .فتحی
تاریخ :
رضا یعنی

رضا یعنی ........ر ...... روزی........ض ..... ضامن........ا ..... اهویی.... پس معنی رضا ان است که روزی ضامن اهویی براستی که امام رضا ع ضامن آهویی شد و از شکار ش جلوگیری نمودند تا بچه آهویش بی مادر نشود و لقب یا ضامن اهو مختص امام رضا ع شد.


|
امتیاز مطلب : 27
|
تعداد امتیازدهندگان : 9
|
مجموع امتیاز : 9
نویسنده : فرخ لقا .فتحی
تاریخ :
معنی اسم محمد ص

محمد یعنی .....م.......مردی که.......ح.......حامل........م.......مدح.........د........دعاست..... پس معنی اسم محمد آن است که مردی که حامل مدح و دعا است براستی که

محمد حامل مدح و دعا است     

محمد حمد خوان از غم رها است


|
امتیاز مطلب : 18
|
تعداد امتیازدهندگان : 5
|
مجموع امتیاز : 5
نویسنده : فرخ لقا .فتحی
تاریخ :
مرد یعنی

مرد یعنی.......م........می رود ........ر.........روزی.........د......... دنیایی دیگر پس مرد یعنی می رود روزی دنیایی دیگر براستی که ما انسانها با مردن وارد دنیایی به نام اخرت می شویم


|
امتیاز مطلب : 24
|
تعداد امتیازدهندگان : 7
|
مجموع امتیاز : 7
نویسنده : فرخ لقا .فتحی
تاریخ :
معنی اب

آب یعنی .......آ......آرامشش.......ب........بهتریت است....پس آب یعنی آرامشش بهترین است براستی که اگر کنار رودخانه ای بنشینید و به صدای آب گوش فرا دهید صدای شر شر آب مانند موسیقی دلچسبی به آدمی آرامش می دهد.|
امتیاز مطلب : 20
|
تعداد امتیازدهندگان : 6
|
مجموع امتیاز : 6
نویسنده : فرخ لقا .فتحی
تاریخ :
ادب یعنی

ادب یعنی......ا.......انسانیت........د........دانائیش.......ب....بسیار.... براستی که هر کسی که ادب دارد انسانیت و دانا ییش بسیار است


|
امتیاز مطلب : 15
|
تعداد امتیازدهندگان : 6
|
مجموع امتیاز : 6
نویسنده : فرخ لقا .فتحی
تاریخ :
قبر یعنی

قبر یعنی......ق......قرار دهند ......ب........بدن را ......ر.......روزنه ای پس قبر یعنی قرار دهند یدن را روزنه ای براستی که بعد از مرگ بدن را در روزنه ای به نام قبر قرار می دهند


|
امتیاز مطلب : 15
|
تعداد امتیازدهندگان : 6
|
مجموع امتیاز : 6
نویسنده : فرخ لقا .فتحی
تاریخ :
غم یعنی

غم یعنی.......غ.......غصه های .......م.......ماست پس غم یعنی غصه های ماست براستی که غمها غصه های ما ادمهاست.


|
امتیاز مطلب : 18
|
تعداد امتیازدهندگان : 8
|
مجموع امتیاز : 8
نویسنده : فرخ لقا .فتحی
تاریخ :

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد